ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დოკუმენტები

  1. ცენტრის დებულება
  2. დადგენილება ცენტრის დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ 
  3. მედიაციის შესახებ საქართველოს კანონი
  4. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი
  5. 2019 წლის 27 დეკემბრის საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს N1/366 გადაწყვეტილება „სასამართლო მედიაციის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“.
  6. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 27 დეკემბრის N1/367 გადაწყვეტილება „მედიატორის საქმიანობის ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“.
  7. სსიპ „საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის“ წესდება´
  8. მედიატორთა სერტიფიცირების პროგრამა
  9. სსიპ „საქართველოს მედიატორთა ასოციაცია“ მედიატორთა დისციპლინური საქმისწარმოების დებულება