ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი
ბიბლიოთეკაში არსებული მასალის მოსაძებნად, გამოიყენეთ თქვენთვის ცნობილი ინფორმაციის ნებისმიერი ფრაგმენტი ავტორის, დასახელების, გამომცემლობის, გამოცემის ადგილის შესახებ. უფრო დეტალური ძიებისათვის გამოიყენეთ გაფართოებული ძებნა.
გამოცემის წელი